www.eprace.edu.pl » zdrowy-tryb-zycia » Bibliografia

Bibliografia

A. Literatura przedmiotu

Alodel-Aziz A., Co wiedzą maturzyści na temat chorób przenoszonych drogą płciową, Magazyn Pielęgniarka- Położna, Warszawa 2010.

Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., (red.), Promocja zdrowia, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008.

Cendrowski Z., Dekalog zdrowego stylu życia, Agencja Promo-Lider, Warszawa 1993.

Colbert D., Siedem filarów zdrowego życia, tłumaczenie Bożena Mieszkowska, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2011.

Dąbrowska E., Ciało i ducha ratować żywieniem, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa 2012.

Dębiska U., Bielawska J., Ku prozdrowotnemu stylowi życia w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych, Adv Clin Ex Med., Warszawa 2002, (supl. 1).

Grotto D., 101 produktów dla zdrowia i życia, tłumaczenie Donata Olejnik, Wydawnictwo In Rock, Poznań 2010.

Herbert M., Wiek dojrzewania – rozstanie z dzieciństwem.[w:] Rozwój społeczny ucznia. Herbert M., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Kawczyńska-Butrym Z., (red.), Szkoła jako system wspierający zdrowie. [w:] Wsparcie w zdrowiu i w chorobie, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1994.

Kawczyńska-Butrym Z., Wprowadzenie do diagnozy, PZWL, Warszawa 1999.

Kornaś A., (red.), Biologia 1. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2002.

Kuczek G., ABC Zdrowego stylu życia, Fundacja Źródła Życia, Mszczonów 2000.

Kulmatycki K., Zdrowie i dobrostan psychiczny. [w:] Edukacja zdrowotna. Woynarowska B., (red.), PWN, Warszawa 2008.

Lewiński W., (red), Biologia 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Rumia 2002.

Lipska R., Zachowania zdrowotne uczniów, Edukacja i Dialog, Warszawa 1994.

Malewski M., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. Teraźniejszość-człowiek-edukacja, Warszawa 2000, nr 1.

Micen I., Owłasiuk A., Badania pielęgniarskie. Zachowania zdrowotne uczniów, Magazyn Pielęgniarka-Położna, Warszawa 2006.

Nancy Milio, Promoting Health Through Public Policy, Philadelphia 1981; cyt. za: Styl życia a zdrowie (publikacja przygotowana przez Zespoł ds. Edukacji Zdrowotnej Europejskiego Biura Regionalnego WHO pod kierunkiem I. Kickbusch), „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna” 1994, nr 1–2.

Oblacińska A., Ostręga W., (red.), Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej,

Wydawnictwo IMD, Warszawa 2003.

Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Ostaszewski K., Zapobieganie użyciu substancji psychoaktywnych. [w:] Edukacja zdrowotna. Woynarowska B., (red.), PWN, Warszawa 2008.

Ostrowska A., Styl życia a promocja zdrowia. [w:] Styl życia a zdrowie, z zagadnień promocji zdrowia. Ostrowska A., Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.

Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, z zagadnień promocji zdrowia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.

Pilzner P.Z., Zrób fortunę na zdrowym stylu życia, tłumaczenie Grzegorz Łuczkiewicz, Wydawnictwo Medium, Warszawa 2005.

Prokop J., Skirmuntt G., Biologia 1. Zakres podstawowy. Przewodnik dla nauczyciel liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Rumia 2002.

Rasińska R., (red.), Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Praca zbiorowa. NeuroCentrum, Lublin 2005, t. 5.

Słonecki J., Zdrowie na własne życzenie, Wydawnictwo Unia, Katowice 2004.

Szymczuk E. (red.), Media jako źródło wiedzy o zdrowiu, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Warszawa 2011.

Ścisło L., Rumuńska A., Wręźlewicz E., Poziom zagrożenia alkoholizmem wśród młodzieży szkolnej oraz propozycje działań profilaktycznych, Zdrowie Publiczne 2002, (supl. 1).

Ślusarski J., Samoświadomość dorastającej młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia i sposobu odżywiania, Zdrowie Publiczne, Warszawa 2002, (supl. 1).

Taub E.A., Recepta na zdrowe życie, tłumaczenie Marek Czekański, Wydawnictwo KDC, Warszawa 2001.

Tombak M., Jak żyć długo i zdrowo, FK Serwis, Łódź 2006.

Woynarowska B., Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. [w:] Edukacja zdrowotna. Woynarowska B., (red.), PWN, Warszawa 2008

Woynarowska B., Dbałość o ciało. [w:] Edukacja zdrowotna, Woynarowska B., (red.),

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna – podręcznik akademicki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna w szkole w Polsce. Zmiany w ostatnich dekadach i nowa propozycja, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

Woynarowska B., Adamowicz-Klepalska B., Problemy zdrowotne, społeczne i szkolne uczniów. [w:] Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej. Oblacińska A., Ostręga W., (red.), Wydawnictwo IMD, Warszawa 2003.

Woynarowska B., (red.), Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie. Po trzech latach. Polski Zespół ds. Projektu Szkoła Promująca Zdrowie, Warszawa 1995.

Wycisk J., Ziółkowska B., Zaburzenia odżywiania.[w:] Młodzież przeciwko sobie. Wycisk J., Ziółkowska B., (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

B. Netografia

-http://europa.eu/pol/health/index_pl.htm

-http://literka.pl/3/33832/waleologia_promocja_zdrowia

-http://mlekomamy.pl/uploads/czytelnia_profesjonalisci/raport_monitoring_administracji.pdf

-http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/1084D398DC07E560C12579A30042D640/$File/Infos_117.pdf

-http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adza

-http://promocjazdrowiawpracy.pl/promocja-zdrowia/jak-ksztaltowac-zdrowy-styl-zycia/

-http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/37257.html

-https://#output=search&sclient=psy-ab&q=Program+fundacji+BO%C5%9A--Aktywnie+po+zdrowie&oq=Pr

-http://www.6weidera.pl/index.php/aktualnosci/items/co-jest-w-twoim-sniadaniu.html

-http://www.aktywniepozdrowie.pl/o-programie

-http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/rehabilitacja/18663--higiena_osobista_a_zdrowie_cz%C5%82owieka.html

-http://www.czasopisma.viomedica.pl/pp/article/dowlnload/23283/18509

-http://www.czytelniamedyczna.pl/3111,55zdrowie-publiczne-w-polsce-a-polityka-zdrowotna-w-swietla-dokumentow-swiatowej-o.html

-http://www.docs5.chomikuj.pl/2422184536,PL,O,O,referaty-na-promocje-zdrowie.doc

-http://www.duszpasterstwo-trzezwosci.opole.opoka.org.pl/index.php?-option=com_content&view=article=68Itemid=8&showall

-http://www.e-kalorie.pl/uploads/1/0/0/7/10070827/wiatowa_organizacja_zdrowia_who.pdf

-http://www.europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/call/how.htm

-http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/.../338871,promocja_zdrowia.html

-http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/purchal.pdf

-http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/.../program_10062010.pdf

-http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/otylosc_06012010.pdf

-http://www.mz.gov.pl/wwfiles/.../polzdrow_podrdietetyki_20120522_zal15.pdf

-http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=&mi=164&mx=0&mt=&my=0&ma=237

-http://www.omep.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=93

-http://www.orlik2012.pl/index.php/dla-inwestorow/zalozenia

-http://www.pck.pl/pages,10_152.html

-http://www.profesor.pl, Zdrowy styl życia młodzieży

-http://www.profesor.pl/mat/na8/na8_a_rogowski_031205_2.php

-http://www.profilaktyka.lodzkie/profilaktyka-w-pigulce

-http://www.rowniwpracy.gov.pl/aktywne-na-rynku-pracy/makro-i-mikro-ekonomia-regionow/samorzady-lokalne-istota-zadan-zleconych-samorzadu-terytorialnego.html

-http://www.ryblip13.republica.pl/blok%20II.htm

-http://www.sciaga.pl/tekst/75833-76-higiena_srodowiska

-http://www.sklepiki.fundacjabos.pl/pliki/list_ponad5.html

-http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_POZ_Zdrowie_publiczne_i_polityka_ludnosciowa_2012

-http://www.stat.gov.pl/.../BIP_POZ_Zdrowie_publiczne_i_politykaludnosciowa..

-http://www.tkkf.org.pl/artykuly/47.html

-http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf

-http://www.wiemcojem.um.warszawa.pl

-http://www.winniczek1970.republika.pl/files/wos26.pdf

-http://www.zdrowiepromocja.republika.pl/promocja/01prm_def.doc

-http://www.zdrowie.med.pl/z_aptek/index.php?id=82

-http://zakladepidemiologii.ikard.pl/slownik.html

C. Słowniki

Słońska Z., Misuna M., Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Wydawnictwo Agencja Promo-Lider, Warszawa 1993.

D. Akty normatywne

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U.07.70.473 ze zm.),

- Ustawy samorządowe z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,

- Ustawa z dnia 7 stycznia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 408),

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.94.111. 535 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (j.t. Dz.U.04.125.1317 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.),

- Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz.U. 05.143.1200 ze zm.),

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U.08.163.1024),

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.08.234.1570 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.09.139.1133),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz.U.09.137.1126),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.09.140.1148),

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 Nr 112 poz. 654).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.