www.eprace.edu.pl » zdrowy-tryb-zycia » Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole » Rola nauczycieli i pielęgniarki szkolnej w promowaniu zdrowego stylu życia.

Rola nauczycieli i pielęgniarki szkolnej w promowaniu zdrowego stylu życia.

W promowaniu zdrowego stylu życia wśród młodzieży zaangażowani są przede wszystkim nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Natomiast optymalnym realizatorem i koordynatorem zdrowego stylu życia są nauczyciele biologii oraz wychowania fizycznego, którzy posiadają lub pogłębiają swoja wiedzę biomedyczną. Są oni bowiem nie tylko nauczycielami, ale także doradcami w sprawach zdrowia. Ich zadaniem jest udzielanie pomocy uczniom w kształtowaniu umiejętności dokonywania – obecnie i w przyszłości, wyboru właściwych zachowań dla zdrowia własnego oraz innych ludzi. Cel ten może zostać osiągnięty dzięki realizacji zajęć z uczniami poprzez: ukazanie uczniowi wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje; zapoznanie ucznia ze sposobami zachowania i umacniania, a także poprawy zdrowia; przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego życia; informowanie o różnych zagrożeniach zdrowia człowieka i możliwościach ich eliminowania lub minimalizowania; rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji oraz wspierania innych w tych zachowaniach; kształtowanie umiejętności mądrego rozwiązywania własnych problemów zdrowotnych oraz problemów zdrowotnych innych ludzi; poszukiwanie pomocy profesjonalistów a także wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań.

Przekazywane na poszczególnych lekcjach treści są wzmacniane przez współdziałanie ze środowiskiem szkolnym ucznia, które współtworzą inni uczniowie, nauczyciele oraz pozostali członkowie społeczności szkolnej, jak również z jego środowiskiem pozaszkolnym, w którym poza przedstawicielami społeczności lokalnej, szczególne miejsce zajmuje rodzina. Interwencje edukacyjne umożliwiają stworzenie ważnego elementu wsparcia ucznia w jego „dochodzeniu do zdrowej samodzielności”, zaś w dorosłym życiu umożliwiają lepsze „opiekowanie się samym sobą”128.

Skuteczną metodą zmiany zachowań zdrowotnych jest również bezpośrednie oddziaływanie na młodzież przez pielęgniarkę szkolna, która prowadzi systematyczną edukację zdrowotną w celu promocji zdrowego stylu życia. Posiada ona wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prawidłowego odżywiania i aktywności ruchowej. Współpracuje nie tylko z uczniami, ale także przekazuje informacje rodzicom i nauczycielom. Przeprowadza co roku w każdej klasie testy przesiewowe, które służą do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym. Należą do nich: pomiar wysokości i masy ciała oraz obliczanie wartości wskaźnika BMI (współczynnika masy ciała). Dzięki tym pomiarom identyfikuje ucznia pod względem współczynnika masy ciała oraz może określić zaburzenia lub choroby wynikające ze stosowania nieprawidłowej diety. Udziela wówczas uczniom indywidualnych porad lub kieruje ich do specjalistów. Pielęgniarka szkolna prowadzi także programy edukacyjne skierowane do młodzieży (np. szkolny progrm wychowania zdrowotnego). Realizuje je w ramach godzin wychowawczych, na zaproszenie wychowawców poszczególnych klas.

Zadaniem nauczycieli oraz pielęgniarki szkolnej jest dążenie do tego, aby nauczanie w szkole było przydatne w życiu, a doświadczenie życiowe procentowało w szkole. Istnieje jednak konieczność ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w problematyce żywienia i aktywności fizycznej grup zawodowych zajmujących się zdrowym stylem życia człowieka.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.