www.eprace.edu.pl » zdrowy-tryb-zycia » Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole » Poglądy młodzieży szkolnej na temat promowania zdrowego stylu życia.

Poglądy młodzieży szkolnej na temat promowania zdrowego stylu życia.

W ogólnym odbiorze społecznym zachowania zdrowotne młodzieży są postrzegane niekorzystnie. Te niekorzystne zachowania mogą wynikać z braku wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia i jego wpływu na zdrowie, ze złych nawyków wyniesionych ze środowiska domowego, z niedostatecznej opieki medycznej lub z naśladownictwa niekorzystnych wzorów zachowań preferowanych w grupie rówieśniczej. W Polsce z różnych powodów ludzie, zwłaszcza młodzi, okazują niewielkie zainteresowanie zdrowiem oraz jego ochroną. Każdy młody człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, iż nad zdrowiem trzeba pracować i wykształcić trwałe nawyki higieniczno-kulturowe oraz odpowiednie postawy wobec rozwoju fizycznego i psychicznego. To właśnie pewne schematy wytworzone podczas edukacji szkolnej będą potem powielane i utrwalane na kolejnych etapach życia.

W 2008 roku w celu poznania opinii młodzieży na temat zdrowego stylu życia przeprowadzono badania wśród 90 uczniów z trzech różnych szkół wybranych w sposób losowy. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowania. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wśród respondentów dominowały w 74% przeciętne zachowania zdrowotne. Korzystne zachowania preferowało tylko 21% uczniów, zaś niekorzystne zaledwie 5%. Niekorzystne zachowania dotyczące odżywiania dominowały wśród 80% uczniów. 62% uczniów cechowała przeciętna aktywność ruchowa, 20% niska, zaś 18% wysoka. W przypadku stosowania środków psychoaktywnych aż 66% młodzieży wykazało zachowania niekorzystne, 24% przeciętne i tylko 10% uczniów potwierdziło, iż nie zażywa środków uzależniających. Natomiast w radzeniu sobie ze stresem aż 80% uczniów ma duże trudności, zaś 20% oceniło, iż stres działa na nich mobilizująco134.

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, iż młodzież preferuje nie tylko zachowania zdrowotne, ale również niekorzystne dla organizmu.

Badania nad stylami życia i jego jakością wskazują, że często mamy do czynienia ze stałym balansowanie między chęcią pozostania zdrowym czy uniknięciem choroby a doraźnymi przyjemnościami i satysfakcją, które niekoniecznie są elementami zdrowego stylu życia (papierosy, alkohol, jedzenie „za dużo” lub „nie tego, co trzeba”)135. Ludzie na ogół ochoczo poświęcają odległe korzyści zdrowotne na rzecz szybkich, przyjemnych gratyfikacji. Młodzież ma prawo popełniać błędy. Natomiast wartości prozdrowotne wpajane przede wszystkim w domu rodzinnym, ale również w środowisku szkolnym powinny mieć korzystny wpływ na formowanie postaw i zachowań kształtujących zdrowie.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.