www.eprace.edu.pl » zdrowy-tryb-zycia » Promowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie » Zasady promocji zdrowego stylu życia.

Zasady promocji zdrowego stylu życia.

Edukacja do zdrowia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Powszechnie uważa się, że proces ochrony zdrowia ma na celu mobilizowanie ludności do aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych na rzecz zdrowia. Procesem tym kieruje kilka podstawowych zasad86. Pierwszą z nich jest zasada wsparcia ze strony poszczególnych osób, rodziny, a także grupy społecznej, władz lokalnych i regionalnych, dzięki którym praktykowane zachowania zdrowotne stałyby się normą społeczną. Zasada popularyzowania i dostarczania wiedzy na temat funkcjonowania organizmu ludzkiego i zdrowego stylu życia dzięki pozyskiwaniu różnorodnych materiałów służących promowaniu zdrowia. Należą do nich: ulotki, broszury, filmy edukacyjne, czasopisma, a także plansze dydaktyczne. Trzecią zasadę stanowi promowanie czytelnictwa jako jednej z form spędzania wolnego czasu i uzyskiwania równowagi psychicznej. Każdy człowiek powinien wzbogacić swój księgozbiór o beletrystykę na temat zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych. Wyrobienie nawyku korzystania z czytelni biblioteki to również jeden ze sposobów zdobywania i poszerzania wiedzy o zdrowiu. Zasada zmiany negatywnych postaw i zachowań jest wskaźnikiem zachęcającym społeczeństwo do korzystania z publikacji poruszających problemy zdrowia fizycznego i psychicznego a także do kształtowania nawyków żywieniowych. Poczucie zagrożenia zdrowia i samopoczucia uwzględnia zasada przeciwdziałania środkom psychoaktywnym i uzależniającym. Bardzo istotne jest wyposażenie społeczeństwa w wiedzę na temat szkodliwości działania środków odurzających, alkoholu i nikotyny, gdyż stwarza ona szansę na podjęcie działań profilaktycznych.

W odniesieniu do edukacji szkolnej niezbędna jest zasada wspierania nauczycieli w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zapoznanie nauczycieli ze stanem piśmiennictwa dotyczącym promocji zdrowia znajdującym się w księgozbiorze biblioteki szkolnej, przygotowanie materiałów na godziny wychowawcze, współpraca z dyrekcją szkoły przy organizowaniu konkursów oraz innych akcji promujących zdrowie stanowią formy realizacji powyżej przedstawionej zasady. Kolejna zasada uwzględnia integrację rodziców ze szkołą w zakresie oddziaływań prozdrowotnych i wychowawczych. Udzielanie rodzicom pomocy w zdobyciu odpowiedniej wiedzy z zakresu zdrowia odbywa się w trakcie zebrań z rodzicami. Wymiana doświadczeń w zakresie działań służących działalności prozdrowotnej ma na celu uchronić młodzież przed negatywnymi skutkami współczesnego życia.

Wdrażanie w codzienne życie powyżej opisanych zasad dotyczy wszystkich ludzi, nie tylko chorych bądź zagrożonych chorobą. Każdy człowiek powinien poznać wszystkie czynniki zwiększające potencjał zdrowia. Fakt ten powoduje, że do rozwoju teorii promocji zdrowia przyczyniają się takie dziedziny pozamedyczne, takie jak: socjologia, psychologia, pedagogika, ekonomia, polityka społeczna oraz filozofia87.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.